Kalendár
Podporte našu misiu kúpou kníh, ktoré vydala

História SKM

Vznik SKM

SKM vo Francúzsku vznikla 15. septembra 1953 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V medzivojnovom období najviac Slovákov vycestovalo za prácou v Európe práve do Francúzska a mnohí z nich sa po vojne do vlasti už nevrátili. Pre nich a nové vlny emigrácie po nástupe komunizmu v ČSR bola zriadená SKM.

 

Misionári SKM

Pred vznikom SKM pôsobili medzi krajanmi vo Francúzsku viacerí kňazi – Ján Futák, Vojtech Klein, Jozef Dragoš Alžbetínčan, Fridrich Osuský SJ, Štefan Buc OFM a iní. Štefan Buc zriadil neoficiálnu SKM a bol iniciátorom vzniku Pomocného komitétu pre pomoc slovenským emigrantom v roku 1948. Prvým farárom SKM bol Július Gašparík (na SKM pôsobil v rokoch 1953-1989), nasledovali František Reves (1959-1997), Jozef Kováč  SJ (1958-1994), Dominik Hrušovský (1962-1966), Vojtech Zeman SDB (1992-2000) a Imrich Tóth (od 2000). Na juhu Francúzska pôsobili Rudolf Ilenčík a František Izakovič, na severe Francúzska Jozef Strečanský SDB, ktorý bol misionárom pre Slovákov v Belgicku.

 

Činnosť SKM

 

Slovenské bohoslužby

Vysluhovanie sviatostí a ohlasovanie Božieho slova tvorí podstatu činnosti SKM. Okrem nedieľ krajania najviac slávili sviatky sv. Cyrila a Metoda, Sedembolestnej Panny Márie, Vianoce a Veľkú noc. Po sv. omšiach nasledovali krajanské posedenia.

Púte

SKM pravidelne organizovala púte, hlavne do Lúrd, Lisieux a Ríma. V Ríme sa stretávali Slováci z celého sveta na podujatiach, ktoré koordinoval Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, bašta slovenského katolicizmu a vzdelanosti.

 

Časopis Život – La Vie

SKM vo Francúzsku vydáva najstarší misijný časopis v západnej Európe.

 

Oslavy a spomienkové slávnosti

SKM oslavovala spolu s misionármi, krajanmi a vzácnymi hosťami jednotlivé okrúhle výročia svojho založenia a činnosti. Medzi nepravidelné, ale pomerne časté akcie patrili slávnosti z príležitosti životných, kňazských a rehoľných jubileí misionárov. Významné boli návštevy kňazov a cirkevných hodnostárov, hlavne zo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. SKM navštívili biskup Andrej Grutka z USA, biskupi Pavol Hnilica a Dominik Hrušovský, Mons. Štefan Náhalka či kardinál Jozef Tomko. Po páde komunizmu slovenskí biskupi Ján Sokol, Dominik Hrušovský, Alojz Tkáč, Dominik Tóth, Stanislav Stolárik, Jozef Haľko a vojenský ordinár František Rábek, ktorý sa zúčastňuje každoročnej vojenskej púte do Lúrd. V roku 1997 sa v Paríži konalo 12. Svetové stretnutie mládeže. 2700 Slovákom bol udelený Kostol Ste M. Madeleine, sídlo dnešnej SKM. Prítomní boli kardináli Jozef Tomko a Ján Chryzostom Korec, biskupi Bernard Bober, Andrej Imrich a Milan Chautur.

 

Sociálno-charitatívna a informačno-poradenská činnosť

Týkala sa misijných návštev, hmotnej pomoci, ubytovania, rozširovania slovenskej katolíckej tlače, pracovných možností, vybavovania úradných povolení a tlačív či pomoci pri neočakávaných udalostiach.

 

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Národnú patrónku oslavovala slovenská  komunita sv. omšou a piknikom pre krajanov v Linas. Tradícia vznikla v roku 1999 a pokračovala do roku 2010. Obnovila sa v roku 2014, sv. omša sa slúži v kaplnke sv. Cyrila a Metoda Kostola Ste M. Madeleine a piknik sa koná na kolonáde kostola.

Prázdninové tábory v Taliansku

Organizoval ich Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme pre slovenskú mládež z emigrantských rodín v 60.- 80. rokoch 20. storočia.

 

Zábavy

Zábavy vznikli z krajanských posedení po významných slávnostných sv. omšiach, pri ktorých sa Slováci chceli spoločne nielen pomodliť, stretnúť, ale aj porozprávať, zaspievať, zabaviť a tak posilňovať svoju národnú spolupatričnosť.

 

Šírenie slovenského jazyka a literatúry cez pastoráciu

SKM vždy záležalo na udržaní národnej identity Slovákov a ich rodnej reči. Pastoračné aktivity na SKM, napr. sv. omše, prípravy ku sviatostiam, alebo katechizmus prebiehali v slovenskom jazyku. SKM rozširovala slovenskú katolícku tlač (Hlasy z Ríma), udržiavala živý materinský jazyk cez misijný časopis Život – La Vie  a táto tradícia dodnes pokračuje. Ponúkala kurz slovenčiny na diaľku pre deti slovenských rodičov a ich francúzskych partnerov, cyrilometodský kalendár a slovenské knihy. V 80. rokoch 20. storočia pripravovali misionári duchovné vysielanie rádia Notre-Dame v slovenčine. SKM má vlastnú slovenskú knižnicu a slovenské DVD, ktoré sú krajanom k dispozícii a organizuje burzy kníh. Pozitívny vzťah k slovenskému jazyku, literatúre, ľudovým tradíciám a kultúre, rozvíjajú deti zo slovenských a slovensko-francúzskych rodín v projekte Slovenskej školy a škôlky pri SKM, ktorá vznikla v roku 2010.

 

Sviatok sv. Mikuláša

Začiatkom decembra prichádza medzi deti Sv. Mikuláš. Táto slávnosť je spojená so sv. omšou. Je dobré si pripomínať tento sviatok, lebo tak, ako boli deti za komunizmu zavádzané dedom Mrázom, v súčasnosti je to Santa Clausom.

 

Prednášky, duchovné obnovy, modlitbové a debatné stretnutia

SKM organizovala rôzne prednášky, napr. o výchove, histórii Slovenska, debatné odpoludnia, neskôr internetovú čajovňu, biblický krúžok a v súčasnosti piatkové modlitbové a debatné stretnutia spojené s agapé.

 

Slovenské vianočné koncerty v Kostole Ste M. Madeleine

Konajú sa od roku 2003 a ide o najmasovejšie slovenské podujatie vo Francúzsku počas roka, ktoré organizuje Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku, Kultúrny inštitút a SKM.

 

Pietna spomienka ku obetiam slovenských dobrovoľníkov počas 1. a 2. svetovej vojny

Pietnu akciu organizuje Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku v máji na viacerých cintorínoch. Na cintoríne La Targette v Neuville Saint Vaast sa zúčastňuje i slovenský misionár, ktorý sa tu za všetkých padlých Slovákov vo svetových vojnách pomodlí.

 

Vyše 60-ročnú históriu SKM vo Francúzsku  zachytáva kniha, ktorú napísal Mons. Imrich Tóth.  Môžete si ju zakúpiť na SKM, alebo po krajanskej sv. omši.